به نظر شما عامل مؤثر در ترک اعتیاد چیست؟

تب‌های اولیه

اراده خود شخص
72% (63 رای)
حمایت خانواده
17% (15 رای)
دوری از دوستان ناباب
2% (2 رای)
کلینیک‌های ترک اعتیاد
2% (2 رای)
راه‌های پزشکی برای ترک
7% (6 رای)
تمام آرا: 88