به نظر شما عامل مؤثر در ترک اعتیاد چیست؟

تب‌های اولیه

اراده خود شخص
65% (34 رای)
حمایت خانواده
19% (10 رای)
دوری از دوستان ناباب
4% (2 رای)
کلینیک‌های ترک اعتیاد
4% (2 رای)
راه‌های پزشکی برای ترک
8% (4 رای)
تمام آرا: 52