کارگروه طلاق

طلاق عبارتست از وضعیت ارتباط بین زن و مرد به صورتی که تعامل آنها در یک یا چند زمینه‌‌ی اصلی ارتباطی وکارکردی به صفر میل کند و کارایی لازم را نداشته باشد. اگر چه ازدواج مطابق تعریف، انعقاد قرارداد همزیستی میان یک زن و مرد به صورت رسمی (شرعی و یا قانونی) است و از نظر زمانی قایل شناسایی در نقطه ای خاص می باشد، اما طلاق از این منظر همیشه نقطه مقابل ازدواج محسوب نمی گردد. یعنی طلاق اگرچه ممکن است نقطه زمانی مشخصی را از نظر خاتمه رسمی همزیستی زن و مرد نشان دهد، اما در بسیاری از موارد (یا شاید اکثر موارد) معیار های تعیین کننده طلاق بصورت تدریجی اتفاق می افتند. در رویکرد حاضر، مفهوم طلاق به معنای از دست رفتن کارکرد تعاملی ناشی از همزیستی زن و مرد در نظر گرفته شده و مفهومی گسترده تر از طلاق رسمی را در بر می گیرد.

یکی از جنبه ناخوشایند طلاق که مورد توجه و مقصود اقدامات پیشگیرانه است، از دست رفتن کارکرد های ناشی از تعامل زن و مرد در قالب عینی و مفهوم نظری خانواده است که بعنوان یک نهاد کارکردی درنظر گرفته می شود.

کارگروه تخصصی طلاق به دلیل اهمیت موضوع و تاکید قانون گذار در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از پنج حوزه الویت دارآسیب های اجتماعی در نظرگرفته شده است تا اقدامات و برنامه های طلاق سامان دهی و جهت دهی مجدد نماید.

اعضای کارگروه

دکتر محمد اسحاقی
رئیس کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر محمد اسحاقی

دکتر حسن سراج زاده
دبیر کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر حسن سراج زاده

دکتر علیرضا شریف النسبی
تسهیلگر

توضیحات بیشتر در مورد دکتر علیرضا شریف النسبی

دکتر مهدی اسلامی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر مهدی اسلامی

دکتر معصومه اسماعیلی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر معصومه اسماعیلی

دکتر مهری امیری
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمهری امیری

دکترشیرین احمدنیا
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر شیرین احمدنیا

دکتر مهدی امینی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر مهدی امینی

دکتر فاطمه بداغی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترفاطمه بداغی

دکتر سید حامد برکاتی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترسید حامد برکاتی

دکتر رضا جعفری
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتررضا جعفری

حجت الاسلام رضا روئیت
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد حجت الاسلام رضا روئیت

دکتر محمد راضی مرادی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر محمد راضی مرادی

دکتر پروین داداندیش
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترپروین داداندیش

دکتر شیوا دولت آبادی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترشیوا دولت آبادی

مهندس ناهید رام پناهی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس ناهید رام پناهی

دکتر سپیده رضاپور لاکانی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر سپیده رضاپور لاکانی

دکتر صدیقه سادات زمانپور
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترصدیقه سادات زمانپور

عصمت سپهری
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد عصمت سپهری

دکتر شهناز سجادی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر شهناز سجادی

دکتر محمدجلال عباسی شوازی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمحمدجلال عباسی شوازی

دکتر محمدباقر عباسی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمحمدباقر عباسی

مرجان علیزاده
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مرجان علیزاده

دکتر شهلا کاظمی پور
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد شهلا کاظمی پور

دکتر مطهره عابدینی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمطهره عابدینی

دکتر اعظم کریمی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتراعظم کریمی

دکتر بهمن مشکینی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتربهمن مشکینی

دکتر میترا مراد
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمیترا مراد

دکترحسین مصباح
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترحسین مصباح

علی مظفری
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد علی مظفری

دکتر مجید ملکشاهی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترمجید ملکشاهی

دکتر فرشته موتابی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترفرشته موتابی

صدیقه مهدوی کنی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد صدیقه مهدوی کنی

دکتر زهرا نژادبهرام
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترزهرا نژادبهرام

دکتر سید کمال نوری
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترسید کمال نوری

دکتر بهزاد وحیدنیا
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتردکتر بهزاد وحیدنیا