کارگروه حاشیه نشینی

بر اساس تعریف ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی حاشیه نشینی شامل "بافت هایی هستند که عمدتا" مهاجرین روستایی و تهی‌ دستان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها بوجود آمده اند، عمدتا" فاقد سند مالکیت هستند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت های شهری شدیدا" دچار کمبود هستند"

خصوصیات فیزیکی و اجتماعی مناطق حاشیه نشین، و محرومیت های اجتماعی، اقتصادی دخیل در آن، این مناطق را مستعد بروز و ظهور انواع آسیب‌های اجتماعی می نماید. حس نابرابری، طرد، و ناتوانی فرد در بهبود شرایط اجتماعی-اقتصادی حس خشم، نفرت و جامعه گریزی را بارور می سازد. شرایط بهداشتی ضعیف و فقدان زیر ساخت ها و امکانات لازم محیط حاشیه نشینی را علاوه بر آسیب های اجتماعی مستعد آلودگی و گسترش بیماری‌های گوناگون نیز می کند.

کارگروه تخصصی حاشیه نشینی به دلیل اهمیت موضوع و تاکید قانون گذار در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از پنج حوزه الویت دارآسیب های اجتماعی در نظرگرفته شده است تا اقدامات و برنامه های حاشیه نشینی سامان دهی و جهت دهی مجدد نماید.

اعضای کارگروه

دکتر علی باباپناهی
مهندس مجيد روستا
رئیس کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس مجيد روستا

دکتر مهرداد احترامی
دبیرکارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر مهرداد احترامی

دکتر پوریا هدایتی
تسهیل گر

توضیحات بیشتر در مورد دکتر پوریا هدایتی

دکتر بهمن ادیب زاده
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر بهمن ادیب زاده

حجت الاسلام احمد صحت قول
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در موردحجت الاسلام احمد صحت قول

دکترناصر بنیادی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکترناصر بنیادی

مهندس وحیده نگین
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس وحیده نگین

دکتر محدرضا واعظ مهدوی
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر محدرضا واعظ مهدوی

مهندس سلمان حمزه پور
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس سلمان حمزه پور

دکتر پویا علاءالدین
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد دکتر پویا علاءالدین

مهندس گیتی اعتماد
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس گیتی اعتماد

مهندس ماندانا ملک
عضو کارگروه

توضیحات بیشتر در مورد مهندس ماندانا ملک