ماموریت

 

رسالت سایت گفتمان اجتماعی به قرار ذیل است :

  • معرفی نقش آفرینان حوزه آسیب های اجتماعی به جامعه، سیاستگذاران و نمایندگی ها  و مراکز فعال در این حوزه
  • ایجاد بستر مشارکت فکری، علمی و عملیاتی برای به اشتراک گذاری ایده ها، نظرها، پروژه ها  بدون موانع و تاخیر
  • کمک به برنامه ریزی منطقه ای جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
  • افزایش مشارکت مراکز مردم نهاد و جامعه در عرصه آسیب های اجتماعی