کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ عامه