سازوکار تاثیر باورهای دینی در کاهش آسیب‌های اجتماعی