دومین جلسه کارشناسی و تدوین طلاق

برگزاری دومین جلسه کارشناسی و تدوین، مربوط به کارگروه طلاق - روزچهارشنبه شنبه مورخ 30/05/98 درمحل انستیتو روانشناسی ایران