اولین جلسه کارشناسی و تدوین کودکان کار

برگزاری اولین  جلسه کارشناسی و تدوین، مربوط به کارگروه کودکان کار - روز شنبه مورخ 26/05/98 درمحل انستیتو روانشناسی ایران