اولین جلسه کارشناسی و تدوین مفاسد اخلاقی

برگزاری اولین  جلسه کارشناسی و تدوین، مربوط به کارگروه مفاسد اخلاقی - روز دوشنبه مورخ 28/05/98 درمحل انستیتو روانشناسی ایران