اولین جلسه کارشناسی و تدوین حاشیه نشینی

برگزاری اولین  جلسه کارشناسی و تدوین، مربوط به کارگروه حاشیه نشینی - روز یکشنبه مورخ 27/05/98 درمحل انستیتو روانشناسی ایران